«НЕМОВ РІКА, ЩО НАРОДЖУЄТЬСЯ ЗІ СТРУМОЧКІВ, ОЗЕРЕЦЬ, ГІРСЬКИХ ПОТІЧКІВ, ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ БЕРЕ ПОЧАТОК З ШКІЛЬНОЇ ПАРТИ. ВОНА – КОЛИСКА МАЙБУТНЬОЇ ДОЛІ» О. А. ЗАХАРЕНКО

Положення про сімейну (домашню) форму освіти

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ «Бобрицький ліцей»

___________Михайло ГОНЧАРОВ

від 06.01.2023 року

ПОЛОЖЕННЯ

про сімейну (домашню) форму освіти

Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації здобуття загальної середньої освіти (далі-здобуття освіти) за сімейною формою в КЗ «Бобрицький ліцей» Бобрицької сільської ради Черкаської області (далі – заклад).

1.2. Заклад освіти відповідно до законодавства та своїх установчих документів організовує здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою керуючись Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року 955) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 року за 852/33823.

1.3. Під сімейною формою здобуття освіти розуміється  спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти, при чому відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки, а оцінювання результатів навчання здійснюються відповідно до чинного законодавства.

1.4.  Метою сімейної форми здобуття освіти   є  надання  освітніх  послуг учням школи для набуття ними знань, умінь і навичок відповідно до навчальних програм  шляхом.

1.5.  Завданням  сімейної форми здобуття освіти  є  забезпечення  учням школи можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти.

1.6. Для забезпечення сімейної форми здобуття освіти в закладі можуть використовуватися технології дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року N 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за N 703/23235.

1.7. Інформація про форми здобуття освіти, що забезпечуються закладом освіти, оприлюднюється на веб-сайті (за їх відсутності - на веб-сайтах засновників).Порядок зарахування на сімейну форму здобуття освіти та облік зарахованих

2.1. Зарахування на сімейну форму здобуття освіти проводиться зазвичай до початку навчального року. Переведення на сімейну форму здобуття освіти може відбуватися протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання чи державної підсумкової атестації (далі - атестація).

2.2. Зарахування осіб на сімейну форму здобуття освіти, переведення та відрахування здійснюється відповідно до пунктів 4, 5, 8 розділу I, розділу III, пункту 1 розділу IV Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року 367, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за 564/32016. (Додаток 1)

2.3. Облік здобувачів освіти, зарахованих (переведених) на сімейну форму, здійснюється відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року 684.

Організація та реалізація сімейної форми освіти

3.1. Для ефективної організації здобуття загальної середньої освіти (далі - здобуття освіти) за сімейною формою навчання в закладі, на початку навчального року, створюється робоча комісія. Головою комісії є директор освітнього закладу, членами комісії заступник директора з навчально-виховної роботи та вчителі- предметними, які координують сімейне навчання в освітньому закладі.

3.2. Організація здобуття освіти за сімейною формою може здійснюватися на будь-якому рівні повної загальної середньої освіти і можливе для осіб віком до 18 років, батьки яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу здобуття освіти.

3.3. Керівник закладу освіти, забезпечує реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти шляхом розроблення індивідуальних навчальних планів та індивідуальних програм розвитку (для осіб з особливими освітніми потребами), організації та проведення консультацій, надання доступу здобувачам освіти до безкоштовного користування підручниками, навчальними посібниками та іншою літературою бібліотечного фонду, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною інфраструктурою закладу освіти тощо.

3.4. Керівник закладу освіти ознайомлює здобувачів освіти, їх батьків (одного з них) із порядком організації сімейної форми здобуття освіти, визначеним цим Положенням та іншими актами законодавства у сфері загальної середньої освіти.

3.5. Керівник закладу освіти здійснює контроль за виконанням освітніх програм, за якими навчаються здобувачі освіти за сімейною формою.

3.6. Питання про особливості організації навчання здобувачів освіти (здобуття загальної середньої освіти) за сімейною формою навчання розглядаються на засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднаннях, робочих нарадах, рішення нарад підтверджується наказом та затверджується директором.

Права та обов’язки батьків

4.1. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Для спостереження за навчальним поступом здобувачів освіти батьки можуть використовувати портфоліо, в якому фіксуються навчальні досягнення.

4.2. Батьки здобувачів освіти можуть на договірних засадах залучати до організації здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою інших суб'єктів освітньої діяльності, у тому числі суб'єктів, які забезпечують здобуття неформальної освіти а також

4.3. Для забезпечення здобуття дитиною освіти за сімейною (домашньою) формою між закладом освіти і батьками (одним із них) може укладатися договір про надання освітніх послуг.

4.4. Для запобігання порушенням прав дітей та забезпечення виконання обов'язків батьків заклад освіти інформує відповідну службу у справах дітей про здобувачів освіти, зарахованих (переведених) на сімейну (домашню) форму.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою

5.1. Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою (крім тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) проходять оцінювання навчальних досягнень не рідше ніж 4 рази на рік, у тому числі підсумкове (семестрове/піврічне та річне), а також атестацію. (додаток 2)

5.2. Результати оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти фіксуються в окремому журналі.


5.3. Оцінювання навчальних досягнень і атестація здобувачів освіти за сімейною формою здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти та особливостей, визначених цим Положенням.


5.4. Заклад освіти забезпечує ознайомлення здобувачів освіти з переліком питань, за якими здійснюється оцінювання навчальних досягнень та/або атестація.5.5. Завдання для підсумкового оцінювання та атестації здобувачів освіти складає заклад освіти з урахуванням очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі та навчальних програмах з окремих предметів, а також особливостей засвоєння освітньої програми, визначених індивідуальним навчальним планом.

5.6. Якщо за результатами підсумкового оцінювання та/або атестації здобувачів освіти встановлено рівень їх навчальних досягнень не нижче середнього, вони можуть продовжувати навчання за сімейною (домашньою) формою.

5.7. Якщо за результатами підсумкового оцінювання здобувачів освіти за одним або кількома навчальними предметами встановлено початковий рівень їх навчальних досягнень або здобувачі освіти не пройшли підсумкового оцінювання без поважних причин, вони можуть повторно пройти оцінювання протягом місяця (у межах навчального року). Батьки мають створити умови, які забезпечують підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти і повторне проходження ними оцінювання.

5.8. Якщо за результатами повторного оцінювання здобувачів освіти встановлено початковий рівень їх навчальних досягнень, вони можуть бути переведені на інституційну форму здобуття освіти відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти.

5.9. До здобувачів освіти, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти, застосовується формувальне (не рідше ніж тричі на рік) та завершальне (підсумкове) оцінювання, а також атестація. Формувальне оцінювання відбувається шляхом спостереження за здобувачем освіти у різних видах навчальної діяльності або за допомогою інших засобів формувального оцінювання. Формувальне та завершальне (підсумкове) оцінювання відбувається за спільної участі педагогічного працівника та одного з батьків і може бути організовано в освітньому середовищі, звичному для здобувача освіти.

5.10. Навчальний час для проведення оцінювання визначає заклад освіти, але не більше ніж 3 навчальні дні упродовж навчального року для формувального оцінювання та не більше ніж 2 навчальні години для завершального (підсумкового) оцінювання. Навчальний час для проведення оцінювання визначається з урахуванням вимог до організації освітнього процесу відповідно до державних санітарних правил і норм.

Видача документів про освіту, у тому числі з відзнакою, та відзначення успіхів здобувачів освіти (нагородження похвальними листами, грамотами тощо) здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти.

Додаток 1

Директору

КЗ «Бобрицький ліцей»

Бобрицької сільської ради

Черкаської області

Гончарову М.В.

________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, представника здобувача освіти) ________________________________________

(місце проживання, вказується поштова адреса)

________________________________________

(контактний телефон, адреса електронної пошти)ЗаяваПрошу перевести здобувача (чку) освіти _____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові здобувача освіти)

________ класу, на сімейну (домашню) форму навчання у зв’язку з _____________________________________________________________________

(вказати причину)

з _______________ по _______________ 202___ - 202___ навчальний рік_______ _______________ ________________

(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)Додаток 2

Директору

КЗ «Бобрицький ліцей»

Бобрицької сільської ради

Черкаської області

Гончарову М.В.

_______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, представника здобувача освіти) _______________________________________

_______________________________________

(місце проживання, вказується поштова адреса)

_______________________________________

(контактний телефон, адреса електронної пошти)ЗаяваПрошу провести оцінювання результатів __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові здобувача освіти)

______________________________ на сімейній (домашній) формі навчання за програмою ____________ класу.

До заяви додаються документи:

Свідоцтво про народження/паспорт (ставимо - чи + )

Згода про збір та обробку персональних даних (ставимо - чи + )

Табель успішності (ставимо - чи + )

Договір про надання освітніх послуг (ставимо - чи + )

_______ _______________ ________________

(дата) (підпис) (прізвище,ініціали)

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

від 06.01.2023р. Протокол № 4

Немає коментарів:

Дописати коментар