«НЕМОВ РІКА, ЩО НАРОДЖУЄТЬСЯ ЗІ СТРУМОЧКІВ, ОЗЕРЕЦЬ, ГІРСЬКИХ ПОТІЧКІВ, ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ БЕРЕ ПОЧАТОК З ШКІЛЬНОЇ ПАРТИ. ВОНА – КОЛИСКА МАЙБУТНЬОЇ ДОЛІ» О. А. ЗАХАРЕНКО

Положення про змішану форму навчання

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ «Бобрицький ліцей»

__________Михайло ГОНЧАРОВ

від 06.01.2023 року


                                   ПОЛОЖЕННЯпро змішану форму здобуття повної загальної середньої освіти

в КЗ «Бобрицький ліцей» Бобрицької сільської ради

Черкаської областіПоложення розроблено відповідно до Закону України "Про освіту", Закону

України "Про повну загальну середню освіту", «Концепцією розвитку

дистанційної освіти в Україні», затвердженою Міністерством освіти і науки

України 20.12.2000 p., «Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», схваленою Указом Президента України від 25 червня 2013 року 344/2013, наказу МОН «Деякі питання організації дистанційного навчання»від 08.09.20 1115 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за 941/35224, листа МОН «Щодо організації дистанційного навчання» від 02.11.2020 1/9-609 та з метою забезпечення організації змішаного навчання

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення визначає основні засади організації освітнього процесу із використанням технологій змішаного навчання. Положення є нормативним документом, що регламентує організацію процесу змішаного навчання в закладі освіти.

Метою впровадження змішаного навчання у закладі освіти є:

організація освітнього процесу за рахунок застосування сучасних інформаційно-комунікаційних та інноваційних освітніх технологій, у тому числі особистісно-орієнтованого підходу;

забезпечення рівного доступу здобувачів освіти до навчання в школі; сприяння подальшому самостійному навчанню протягом життя;

забезпечення систематичного моніторингу якості освіти. Основне завдання змішаного навчання:

забезпечення можливості реалізації права на здобуття освіти:

підвищенняякості та ефективності освітнього процесу шляхом застосування сучасних освітніх технологій;

створення додаткових можливостейспілкування вчителів і учнів умежах активної освіти;

забезпечення контролю якості освіти;

зменшення ризику захворіння учасників освітнього процесу.


У Положенні використані наступні терміни:асинхронний режим - взаємодія між суб'єктами змішаного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо;

електронні освітні ресурси з навчальних предметів (інтегрованих курсів) - засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в інформаційно-телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних технічних засобів і можуть застосовуватися в освітньому процесі при вивченні окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів); електронне освітнє середовище - сукупність умов навчання, виховання та розвитку учнів, що забезпечуються за допомогою сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій;

змішане навчання є підходом, педагогічною й технологічною моделлю, методикою, що поруч із онлайн-технологіями спирається також і на безпосередню взаємодію між здобувачами освіти та вчителями.

інформаційно-телекомунікаційна система змішаного навчання (електронна освітня платформа) - програмно-технічний комплекс, що об'єднує систему електронних освітніх ресурсів, програмне забезпечення для створення, накопичення та доступу до таких ресурсів, а також для організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання (у тому числі ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та контролю за навчанням);

інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології змішаного навчання -технології створення, накопичення, зберігання та доступу до електронних освітніх ресурсів з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також забезпечення організації та супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку, у тому числі мережі Інтернет;

синхронний режим - взаємодія між суб'єктами змішаного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі

або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції;система управління змішаним навчанням - програмне забезпечення,призначенедля організаціїосвітнього процесу, ефективноївзаємодії учасниківосвітнього процесу та контролю за навчанням через мережу Інтернет (у тому числі електронного розкладу занять, електронних класних журналів/ щоденників);

суб'єкти змішаного навчання - учні, педагогічні працівники, батьки або інші законні представники неповнолітніх учнів (далі - батьки), асистенти дітей, які беруть участь в освітньому процесі за дистанційною формою здобуття освіти або з використанням технологій дистанційного навчання в іншій формі здобуття освіти;

технології змішаного навчання - комплекс освітніх технологій (технології розвивального, проєктного, змішаного, диференційованого, програмованого, модульного навчання тощо), а також інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, що дають можливість реалізувати процес дистанційного навчання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту".
2. ПРИНЦИПИ ТА МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
При організації освітньої діяльності колективу учнів педагог повиненволо діти різними моделями змішаного навчання. Змішане навчанняпередбачає поєднання очних та дистанційних методів навчання, де дистанційне навчання складає 30 70%.

Основними принципами змішаного навчання є:- головне - мета, а не спосіб доставки інформації; - підтримка персональних стилів навчання;

- наявність форм та методів формування життевих та предметних компетентностей учнів;

Рекомендується використовувати такі моделі навчання:Модель «Face-to-FaceDriver» (модель підкріплення традиційногонавчання)Під час реалізації навчальної складової основна частина навчального мате- ріалу вивчається у процесі традиційного уроку при безпосередній взаємодії з учителем, а електронне навчання використовується як доповнення до основ- ної програми (найчастіше робота з електронними ресурсами організовується протягом навчального заняття).

Модель «Rotation» (ротаційна модель)Навчальний час розподілено між індивідуальним електронним навчанням і навчанням у процесі традиційного уроку разом з учителем, який може також здійснювати дистанційну підтримку при електронному навчанні.

Особливості цієї моделі:учні поділяються на групи і переміщуються по класу за певний проміжок часу між різними навчальними «станціями» (ротаціями);

хоча б одна мінірупа (до прикладу, якщо в класі 30 учнів, то 1 мінірупа складається із 7–8 учнів) повинна виконувати завдання онлайн, інші працювати над проектом або завданням, використовувати потрібне приладдя для ефективної роботи;

учні повинні пройти усі «станції» під час уроку. Модель «Flex» нучка модель)

Освітня діяльність при якій онлайн-складова є основою навчання учнів, навіть якщо певна діяльність і відбувається офлайн. Учні працюють кожен за індивідуальним, гнучким графіком, який включає різні формати навчання. Учитель є доступний для будь-яких консультацій, і підлітки вчаться, здебільшого, в приміщенні школи, та виконують індивідуальні домашні завдання.

Учитель може надавати підтримку за необхідності через такі заходи, як робота в малих групах навчання, групові проекти або індивідуальне консультування. Існують приклади реалізованих гнучких моделей, у який

вчитель надає більше або менше підтримки. Це співвідношення потрібнопідлаштовувати під конкретного педагога та мети впровадження змішаногонавчання.Модель «OnlineLab» нлайн-лабораторія)Навчальна програма освоюється в умовах елект